Освітня програма НВК № 1 2019-2020 н.р.

Освітня програма Рівненського НВК №1 Рівненської міської ради 

на 2019-2020 н.р. 

СХВАЛЕНО                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ                                      

на засіданні                                                                                                                            Директор Рівненського НВК № 1 

педагогічної ради НВК №1                                                                                                               ________ Г.В.Патій 

(протокол №1 від 30.08.2019)                                                               

                                                                                                                                              Голова педагогічної ради НВК №1                  

                                                                                                                             _______ Г.В.Патій                                                                                                                       30 серпня 2019р.

Освітня програма Рівненського навчально-виховного комплексу №1  Рівненської міської ради

Реалізація призначення закладу здійснюється через забезпечення в освітній діяльності таких принципів: 

- гуманізм як норма поваги до особистості та основа побудови партнерського спілкування з дитиною; 

- інтеграційні засади побудови та організації освітнього процесу; 

- визнання самоцінності кожного вікового періоду та орієнтація на вікові особливості; 

- створення сприятливих умов для формування і розвитку у дитини пізнавальних, психічних процесів, належної спрямованості на активність у соціумі, конструктивних мотивів поведінки, самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує; 

 - урахування індивідуальних інтересів, здібностей, темпу розвитку дитини.   

Освітня програма дошкільного підрозділу

Освітня програма дошкільної ланки розроблена на виконання  законів України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти. 

 Зміст програми визначається Базовим компонентом дошкільної освіти. Освітня робота здійснюється за освітніми програмами «Я у Світі» (ранній вік, молодші групи, середня група №6) та «Впевнений старт» (у старших групах і середній групі №3). Завдання освітніх ліній Базового компонента реалізуються на основі блочно-тематичного планування за принципом методичного конструктора та інтегрованого підходу до змісту та організації освітньої діяльності. Побудова освітнього процесу на засадах інтегрованого підходу забезпечує єдність та взаємопов’язаність усіх освітніх ліній БКДО у кожній темі, що реалізується як цілісна змістова та діяльнісна одиниця освітнього процесу.  

Особливістю освітньої діяльності у дошкільній ланці є застосування технології складання інтелектуальних карт як інструмента планування освітнього процесу на засадах інтеграції, методу навчально-пізнавальної діяльності, інструмента методичної та управлінської діяльності.   

Основними формами організованої освітньої діяльності дошкільників є щоденні інтегровані заняття, підгрупові предметні заняття, індивідуально-групові заняття різної пізнавальної та продуктивної спрямованості залежно від віку дітей; гурткова робота, організовані ігри різних видів, спостереження, прогулянки, дослідно-експериментальна, художньо-продуктивна, театралізована діяльність. Зайнятість дітей за цими формами рівномірно розподіляється протягом їх перебування в закладі з урахуванням віку, працездатності в різний час, можливості поєднання з іншими видами діяльності відповідно до завдань освітнього процесу. Цілісне бачення та структура тематичних циклів, за якими будується освітній процес, відображаються у плануванні за принципом методичного конструктора. 

 В закладі функціонує інклюзивна група. Значна увага приділяється створенню умов для виховання, навчання та розвитку дітей з особливими освітніми проблемами, інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.  

Корекційно-розвивальна робота з дітьми  дошкільного віку, які мають порушення мовлення, здійснюється за програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (автор Рібцун Ю.В.). 

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.  Складовою освітньої програми є система занять з англійської мови, яка реалізується як гурткова робота, починаючи з молодшої групи. На запити і за кошти батьків можуть вводитися гурткові заняття.  

 Освітня програма дошкільної ланки Рівненського НВК №1 передбачає досягнення вихованцями на кінець дошкільного віку дошкільної зрілості та сукупності компетентностей, що є базою для подальшого особистісного розвитку в умовах шкільного навчання.  

Цілі та задачі освітньої діяльності закладу

МЕТА діяльності закладу:  забезпечення єдиної лінії розвитку особистості  дошкільника та молодшого школяра  на основі акмеологічного супроводу розвитку дитини; формування духовної культури та цілісних світоглядних уявлень у дитини на етапах дошкільного та молодшого шкільного дитинства. 

Пріоритетні   завдання діяльності:  

-  створення умов для здобуття якісної освіти в умовах навчально-виховного комплексу; 

 - формування у дітей основ культури споживання та екологічної свідомості через впровадження ідей освіти для сталого розвитку; 

- втілення інклюзивних цінностей через збагачення інклюзивними підходами освітньої практики; 

 - сприяння формуванню у дошкільників та молодших школярів лідерських якостей особистості; 

- формування світогляду дошкільників та молодших школярів засобами художнього слова; 

- оптимізація взаємодії з батьками; 

 - модернізація матеріально-технічної бази та програмно-методичного забезпечення закладу. 

Структура Рівненського НВК №1: 

  •  дошкільні групи;  

Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій 

- інтеграція як основний принцип побудови та організації освітнього процесу; - технологія методичного конструктора (Н.Гавриш, Н.Савінова, І.Кіндрат) як спосіб планування та побудови освітнього процесу; 

- використання технології складання інтелектуальних карт (Н.Гавриш, І.Кіндрат) в освітній, методичній, самоосвітній та управлінській діяльності; 

- реалізація літературних проектів як особливої форми освітньої діяльності на основі літературних творів; 

- здійснення моніторингу розвитку старших дошкільників на кінець дошкільного віку за системою аудиту з використанням асоціативних карт. 

 Показники (вимірники) реалізації освітньої програми 

Освітня програма дошкільної ланки Рівненського НВК №1 передбачає досягнення вихованцями на кінець дошкільного віку дошкільної зрілості та сукупності компетентностей, що є базою для подальшого особистісного розвитку в умовах шкільного навчання. Моніторинг розвитку старших дошкільників здійснюється на кінець дошкільного віку за системою розвивальних завдань (психологічна діагностика та авторська система аудиту (Інна Кіндрат) з використанням асоціативних карт), має формувальний характер і не підлягає стандартизованим критеріям. Особливий акцент здійснюється на здатність дітей встановлювати асоціативні зв’язки, взаємозв’язки між об’єктами і явищами навколишнього світу, робити умовисновки та висловлювати судження. Ці характеристики засвідчують сформованість  цілісних світоглядних уявлень і є результатом упровадження засад інтеграції в освітній процес. 

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми   

Дошкільна ланка 

Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» за заг.наук.редакцією Кононко О.Л.– К., 2019. 

Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Н.В.Гавриш, Т.О.Піроженко – К., 2017. 

Освітня програма для дітей середнього дошкільного віку «Впевнений старт» за заг.наук.редакцією Т.О.Піроженко,– К., 2019. 

Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату.  – лист МОНУ, від 05.12.2012 № 1/11-18795. 

Парціальна програма для закладів дошкільної освіти. Дошкільнятам — освіта для сталого розвитку. - К., 2019. 

Н.Гавриш, О.Безсонова. Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей. Методичні рекомендації щодо використання коректурних таблиць. – К., 2017. Н.Гавриш, І.Кіндрат. Пізнаємо світ разом. Методичний конструктор. – Х., 2013. 

Рібцун Ю.В. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення. Програмнометодичний комплекс. – К., 2012. Посібники з навчання розповідання: Н.В.Гавриш, Богуш А.М. 

0603791
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередній тиждень
За місяць
Попередній місяць
Загальна
47
21
47
603398
88
2640
603791

Ваш IP: 35.172.111.47
Дата: 2023-06-04 17:28:58
Счетчик joomla
МОН України
Управління освіти
Інфо-центр
Освіта Рівненщини
Сайт педагогів-виховників
МОН України
Реєстрація в ДНЗ
Національна дитяча гаряча лінія